Användarvillkor.

Gäller från 12 februari, 2018
Tillämpning jurisdiktion Sverige

1. Inledning

Hej! Tack för att du använder Twentyfourseven, som tidigare hette Flippen. Twentyfourseven är Hem & Skolas digitala plattform för olika former av skolarbete på distans (tjänster) för skolor, elever och lärare. Användarvillkoren syftar till att redogöra för vår framtida juridiska relation, mellan oss (Hem & Skola) som tjänsteleverantör och dig som användare, avseende såväl rättigheter som skyldigheter.

Ditt avtal med oss omfattar den tekniska plattformen (Twentyfourseven) och tillhörande tjänster. Avtalet innehåller dessa användarvillkor, vår integritetspolicy och våra uppförandekoder. Vänligen läs innehållet noga. Vi förutsätter att du känner till avtalets innehåll och har godkänt detsamma i samband med att du skapar ditt konto.

Avtalet innehåller allmänna villkor och hur vi hanterar framtida villkorsändringar, ditt integritetsskydd, våra gemensamma ägande- och nyttjanderätter, villkor för uppsägning, åtaganden och skyldigheter, ansvarsfriskrivning och begränsningar samt eventuella tvister.

2. Villkorsändringar

Vi (Hem & Skola) förbehåller oss rätten att justera villkoren för användning av tjänsten. I sådana fall underrättar vi dig. Meddelande sker antingen via tjänstens hemsida eller genom e-post (därför uppmanar vi dig att läsa dessa). Om du inte vill godkänna villkorsändringarna kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan via supportens kontaktformulär.

3. Användning av Twentyfourseven och tillhörande tjänster

Plattformens tjänster är i sitt grundutförande tillgänglig utan kostnad för alla grund- och gymnasieskolor i Sverige. I övriga fall krävs särskilt avtal.

4. Dina rättigheter och förpliktelser.

4.1 Din nyttjanderätt

Du har begränsad, återkallningsbar och icke-exklusiv rätt att:

 • läsa och skriva ut en kopia på allt innehåll som finns inom våra tjänster;
 • dela och återanvända innehåll under Creative Commons-villkoren, om inte annat har beskrivits under punkt 6, Integritetsskydd;
 • skapa en hyperlänk till plattformen eller dess innehåll, så länge länken inte framställer plattformen, Hem & Skola eller dess tjänster i en falsk, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande roll; eller antyder sponsring eller stöd från oss av din webbplats, sida eller ditt material.

Det här användaravtalet ger dig en begränsad, icke-exklusiv och återkallningsbar licens som ger dig rätt att nyttja våra tjänster men inte äga dem, förutom det innehåll som beskrivs nedan under punkt 6, Integritetsskydd.

4.2 Dina åtaganden

Du är själv ansvarig för all information som du lägga upp inom våra tjänster. I det ansvaret ingår att följa våra uppförandekoder. Du som användare får inte själv, eller via tredje part:

 • underlicensiera, hyra ut, sälja, överföra eller på annat sätt överlåta rättigheter till våra tjänster utan ett separat avtal;
 • ändra eller modifiera innehåll som publicerats på vår plattform och våra tjänster; eller
 • använda, sända, överföra, eller införa verktyg, programvara eller rutiner som gör ingrepp, eller är ägnad för att göra ingrepp, i våra tjänster;
 • använda vår plattform på något sätt som kan skada eller försämra den, eller en server eller ett nätverk som stöder vår plattform;

Du samtycker till att inte samla in personligt identifierbar information om andra användare av vår plattform och tillhörande tjänster samt att inte sälja eller på annat sätt utnyttja sådan information.

5. Våra rättigheter och förpliktelser.

5.1 Våra rättigheter

Vi äger: 

 • alla rättigheter till logotyper och visuella märken som hör till plattformen och de olika tjänsterna;
 • alla immateriella rättigheter som hör till plattformen och de olika tjänsterna;
 • allt innehåll som du lägger upp på vår plattform och de olika tjänsterna tills du väljer att ta bort det, om inte annat anges under punkt 6, Integritetsskydd;
 • rätten till all din återkoppling, idéer och förslag som du delar med till oss;
 • att ta bort innehåll av vilken anledning som helst;
 • att neka åtkomst till den här plattformen och dess tjänster utan föregående meddelande, enligt vårt totala gottfinnande, av vilken anledning som helst, inklusive brott mot dessa användarvillkor.

5.2 Våra förpliktelser

Vi förpliktar oss till att:

 • ta emot anmälningar från upphovsrättsägare och därefter granska och, om så krävs, ta bort upphovsrättsskyddat innehåll;
 • agera enligt våra uppförandekoder och vår integritetspolicy och, om så krävs, dölja eller ta bort innehåll som bryter mot dessa regler;

6. Integritetsskydd

Allt material som skapats av dig som användare publiceras som huvudregel i enlighet med Creative Commons-villkoren. Vår gemenskap bygger på idén om kraften av många som fritt kan skapa, dela och utveckla gemensamma resurser utan begränsning av copyrightlagar. Du har dock skyldighet att redogöra för eventuella bakomliggande licensvillkor när du publicerar något. I annat fall gäller följande princip när du publicerar något: CC BY-SA 3.0/CCO 1.0 för text, bild och video, GNU Free Documentation License för programvarukod samt respekt för internationell och nationell lagstiftning kring upphovsrätt.

6.1 Vilka övriga regler gäller för innehåll som du lägger upp?

 • Väljer du att ta bort ditt konto finns alla dina frågor, svar och kommentarer kvar, men under anonym avsändare.
 • Din profilbild är undantaget Creative Commons.

6.2 Hur lagrar vi din information?

Vi registrerar all data på plattformen av funktionsmässiga och administrativa skäl. När du registrerar dig på plattformen och dess tjänster samtycker du till att vi, eller den vi anlitat, får lagra informationen i interna register. Ändamålet för vår registerhållning är enbart för internt bruk och möjligheten att kunna leverera våra tjänster i linje med vår integritetspolicy. Dessa villkor skall tillämpas på alla avtal som rör tillgång till våra tjänster om inget annat avtalats.

7. Ersättningsskyldighet

Du förbinder dig att hålla oss och våra agenter, företrädare, bolag, filialer, styrelseledamöter, chefer, anställda och delägare skadeslösa för förluster, ansvar eller kostnader som uppstår på grund av brott mot någon tillämplig lag, regel eller föreskrift i samband med din användning av tjänsten.

8. Ansvarsfriskrivning och begränsning

Vi ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan skada på person eller egendom eller förlust som kan drabba användare eller tredje person på grund av vår plattform och våra tjänster, hur de nyttjats eller vid driftsstopp. Vi ansvarar heller inte för konsekvenser på grund av eventuella felaktigheter i vår plattform och våra tjänsters informationsmaterial. Vi kan göra förbättringar och/eller förändringar i vår plattform och våra tjänster när som helst, med eller utan först meddela dig. Vår plattform, våra tjänster, programvara och rapporter tillhandahålls "i befintligt skick" och vi ger inga garantier för någon av dem. Därmed varken garanterar vi eller försäkrar vi att:

 • användningen av vår plattform och våra tjänster kommer att möta användarens krav eller vara oavbruten, säker eller felfri,
 • plattformen, tjänsterna, programvaran eller vår driftsserver är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Inga förutsättningar, garantier eller andra villkor (inklusive underförstådda villkor avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för visst syfte eller överensstämmelse med beskrivning) är tillämpliga på vår plattform och våra tjänster med undantag för vad som uttryckligen angivits i avtalet. Vi kan inte garantera att tjänsten är helt fri från mindre fel, så kallade buggar, eftersom programvara utan buggar med tillgänglig teknik inte är möjlig att framställa till försvarbara kostnader och arbetsinsatser. Vår garanti omfattar inte heller avvikelser som är orsakade av felaktigt handhavande hos dig som användare. Vi ansvarar heller inte för någon del av datasekretessen i samband med överföringen av information via internet när du använder vår plattform eller våra tjänster. Du är ensam ansvarig för allt innehåll som du publicerar på vår plattform och vi tar inget ansvar för något av ditt publicerade innehåll eller står bakom eventuella åsikter i det. I och med att du skapar konto accepterar du att hålla oss skadeslösa från alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader för juridiskt ombud) i händelse om någon väcker talan mot oss, relaterat till innehåll som du har publicerat på vår plattform och om så är tillåtet enligt lokal lag.

9. Överlåtelse av avtal

Din rätt att nyttja tjänsten är personlig. Dock har vi rätt att när som helst överlåta vår del av detta avtal till tredje part.

10. Uppsägning

Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om du:

 • nyttjar tjänsten i strid med avtalet eller upphovsrättslagstiftning;
 • underlåter att uppfylla annan förpliktelse enligt avtalet och då vi anser att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för oss;
 • på annat sätt strider mot våra uppförandekoder eller som vi i övrigt kan uppfatta som opassande, skadligt, destruktivt eller motverka vårt syfte.

Vid uppsägning av avtalet har vi dessutom rätt att säga upp samtliga avtal mellan parterna utan ersättningsskyldighet.

11. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot detta avtal orsakat av omständigheter utanför någon parts kontroll, såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar någon parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande.

12. Tvist

Detta avtal skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol med tingsrätt som första instans.